Denisa Bodková so Šajmom

Etický kodex

Preambule

Uvědomujíc si dosah a společenskou odpovědnost Refresheruu, rozhodli jsme se vytvořit Etický kodex Refresheru (dále jen „Etický kodex“).

REFRESHER má na prvním místě své čtenáře, diváky a posluchače – příjemce obsahu. REFRESHER se zabývá a publikuje informace, které jsou důležité, podstatné, jsou ve veřejném zájmu, ale také informace, které jsou zajímavé.

Hodnoty, zásady a pravidla dodržují všichni autoři a spolupracovníci REFRESHERu při publikování na všech platformách a kanálech, včetně sociálních sítí, a snaží se je prosazovat ve společnosti, v pracovním i soukromém životě.

Etický kodex REFRESHERu (dále jen jako „Etický kodex“) vychází z hodnot pravdivosti, vyváženosti, objektivity a ověřování faktů a z Manifestu REFRESHERu (dále jen jako „Manifest“), a také z Etického kódexu novinára1 a Etického kodexu novináře2.

Manifest

Vizí REFRESHERu je budovat moderní generaci s otevřenou myslí, která nevnímá svět černobíle. Tento cíl chceme dosáhnout prostřednictvím obsahu, který tvoříme. Našimi hodnotami jsou:

Slušnost

Pod slušností rozpoznáváme takové chování člověka, které se projevuje přizpůsobením se pravidlům společenského chování. Zároveň si uvědomujeme, že slušnými se lidé nerodí, ale stávají. Proto bychom chtěli i my svou činností přispět ke slušnosti ve společnosti.

Pravda

Pokud je něco možné označit za primární hodnotu, ale i cíl novinářské a redakční práce, je jí pravda. Ta stojí na začátku i na konci a tvoří esenciální součást naší práce.

Nenásilí

Za násilí považujeme jakékoli použití nebo hrozbu použití síly, a to jak v reálném, tak v digitálním světě, uskutečněné fyzickým nebo nefyzickým způsobem. Všechny formy násilí odsuzujeme a stavíme se kategoricky proti nim.

Pomoc slabším

V návaznosti na předchozí bod se při své práci stavíme na stranu slabších, znevýhodněných a těch, kterým se dějí nepravosti z jakéhokoli důvodu.

Tolerance

Věříme, že lidé různých národností, etnik, pohlaví, ale i lidé s různou sexuální orientací a trans lidé jsou si rovni. Bojujeme proti rasové nesnášenlivosti a extremismu prostřednictvím informací poukazujících na skutečnosti, které by mohly rozšířit obzory mladým lidem. Snažíme se o zrovnoprávnění pohlaví ve všech oblastech života a naší snahou je směřovat ke slušnější a tolerantnější budoucnosti prostřednictvím edukativního obsahu, a to ve všech zemích, kde působíme, nebo kde sahá náš vliv.

Podpora lokálních umělců, podnikatelů a projektů

Od našeho vzniku podporujeme lokální talenty. Ať už jsou to podnikatelské sny, hudební talenty, nebo jiné projekty, které potřebují podporu. Snažíme se neustále hledat inovativní přístupy, progresivní jednotlivce a skupiny, které můžeme podpořit. Pokud dělají něco dobře, trochu jinak, vyhradíme jim čas v redakci a prostor na webu. Budeme se snažit podporovat domácí talent čím dál více.

Udržitelnost a ekologie

Následky nezodpovědného přístupu k přírodě a nakládání s přírodními zdroji mohou stále intenzivněji pociťovat obyvatelé celé planety. Snažíme se upozorňovat na tato fakta a představovat způsoby pro jednotlivce nebo celou společnost, jak žít udržitelnější život a zodpovědně přistupovat k ochraně životního prostředí, abychom tak chránili přírodní bohatství a umožnili zdravý život i pro budoucí generace.

Zodpovědný přístup k drogám

Neúplné a nedostatečné informace vystavují uživatele drog mnohým zdravotním rizikům. Dalo by se jim předejít zodpovědným přístupem a plnou informovaností. Našimi články drogy nepropagujeme a snažíme se upozorňovat na rizika jejich užívání. Pracujeme ale také na tom, abychom poskytovali informace pro případ, že se člověk rozhodne drogy užít, aby tak činil v takovém prostředí a formě, které budou minimalizovat rizika a škody na zdraví (harm-reduction).

Etický kodex

1. Svoboda projevu a základní zásady

2. Cenzura

3. Výhrada svědomí a konflikt zájmů

4. Zdroje informací

5. Autorizace

6. Oprava

7. Konkurence

8. Reklama

9. Další ustanovení

Platnost etického kodexu od: 1.9.2019.